menu trigger
bg en
Help desk

Общи Условия за Клауд Услуги

1. Потребителят избира параметрите на предлаганите Облачни услуги и възлага на Доставчика по силата на сключен договор да съхранява и управлява достъпа и функциониране на файловете му вместо него. Потребителят има право на достъп и използване Облачните услуги само до договорената степен. Потребителят е отговорен за използването на Облачните услуги от страна на всяко лице, което осъществява достъп до Облачните услуги с потребителското име и парола на Потребителя.

 

2. Потребителят се счита за уведомен и се обвързва с настоящите Общи условия от датата на подписване на индивидуалния договор за предоставяне на Облачни услуги. За неуредените в договора случаи се прилагат съответните разпоредби на настоящите Общи условия. Те са неразделна част от договора с Потребителя и са задължителни за страните, освен ако не е уговорено изрично друго в индивидуален договор.

 

3. Доставчикът има право да променя Общите условия. При промяна на Общите условия Доставчикът ги публикува на интернет страницата си на адрес: www.onecloud.bg и ги изпраща на електронната поща на Потребителите, с които има сключен договор за предоставяне на Облачни услуги. В случай, че Потребителят не възрази в писмена форма срещу приемането на новите Общи условия в 7 (седем) дневен срок от получаването им на електронната поща, същите се считат за приети от него и го обвързват. При писмено възражение от страна на Потребителя в посочения срок, последният остава обвързан от предходните Общите условия.II. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

1. Доставчикът има право да получи своевременно възнаграждение за предоставяните от него услуги, уговорено в индивидуалния договор или след това.

 

2. Доставчикът има право да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Облачни услуги, при всеки един от следните случаи:
- ако установи, че Потребителят ги използва недобросъвестно, в нарушение на действащите на територията на Република България и Европейския съюз законодателства;
- при неизпълнение на условията по договора от страна на Потребителя;
- при действия от страна на Потребителя, вредящи на интересите на Доставчика и/или тези на друг Потребител;
- при действия, пречещи за нормалната употреба на Облачни услуги и свързани с тях измами и/или злоупотреби;

 

3. Доставчикът има право:
- да ограничи вида на устройствата на Потребителя за достъп до Облачни услуги;
- да ограничи вида на файловете, които се съхраняват при ползването на Облачни услуги;
- да наложи допълнителни ограничения за използването на Облачни услуги извън изброените по-горе.

 

4. Доставчикът има право да извършва промени или актуализации на Облачните услуги (като инфраструктура, сигурност, технически конфигурации, приложения и други) по време на срока на договора с Потребителя, както и в поддържаната и развивана от него клауд инфраструктура, включително да изисква от Потребителя да премести свой изчислителен информационен ресурс в рамките на поддържаната собствена клауд инфраструктура в това число и към друг технически център, без това да наруши или съществено да попречи на предоставянето на Облачните услуги.

 

5. Доставчикът има право предоставя Облачните услуги на трети лица върху физическите ресурси осигуряващи изчислителните информационни ресурси за нуждите на Потребителя, без това да влияе на качеството на Облачните услуги

 

6. Доставчикът има право да използва методи, скриптове, софтуер и други средства за следене и администриране на услугите и за изпълнение на заявените от Потребителя Облачни услуги. Информацията (с изключение на съдържанието и приложенията на Потребителя) може да бъде използвана в помощ при управлението на продуктите и услугите на Доставчика, за отстраняване на недостатъци в предлаганите продукти и услуги и за управление на лицензите и услугите.

 

7. За да поддържа нивото на договорените услуги, Доставчикът си запазва правото да извършва регулярна профилактика на оборудването, съоръженията и ресурсите, поддържащи предоставяните услуги. Профилактика е предвидена в края на всяко тримесечие в рамките на 2 /два/ астрономични часа в предварително уговорено между Доставчика и Потребителя време. В установения за профилактика времеви интервал е допустимо пълно отпадане на всяка една от предоставяните за Потребителя услуги. Потребителят се ангажира сумарното време за профилактика да не надхвърля 8 /осем/ астрономични часа в една календарна година за всяка от ползваните Облачни услуги. Доставчикът има право да провежда профилактика на преносната среда, един път месечно за не-повече от 2 (два) часа, след надлежно уведомяване на Потребителя поне 24 (двадесет и четири) часа предварително. За времето на профилактиката е възможно да се влоши качеството на услугата, за което Доставчикът не носи отговорност.

 

8. За да осигури надеждност и сигурност на договорените услуги, Доставчикът си запазва правото да извършва обновяване на софтуерните компоненти при възникване на необходимост. Обновяванията и надстройките, които изискват частични или пълни прекъсвания на предоставяните услуги ще бъдат планирани, като за целта предварително ще бъде уговорен времеви интервал между Потребителя и Доставчика. В установения за обновяване и надстройка времеви интервал е допустимо пълно отпадане на всяка една от предоставяните за Потребителя услуги. Доставчикът се ангажира сумарното време за обновяване и надстройване да не надхвърля 6 /шест/ астрономични часа в една календарна година за всяка от ползваните Облачни услуги.IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Доставчикът е длъжен:
- да осигури безпрепятственото ползване на Облачните услуги, избрани от Потребителя, със заявеното качество, като предоставя постоянен достъп на услугите чрез Интернет или друга свързаност, с изключение на случаите, когато се извършва техническа профилактика или при форсмажорни обстоятелства;
- да осигури непрекъсната физическа охрана на ползваната от Потребителя клауд инфраструктура на Доставчика;
- да осигури автоматизирано пожарогасене на ползваната от Потребителя клауд инфраструктура на Доставчика;
- да уведомява своевременно Потребителя за всеки инцидент по сигурността, неоторизиран достъп или дефектиране на ползваните от Потребителя изчислителни информационни ресурси.

 

2. Доставчикът не проверява информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на Облачните услуги, и не носи отговорност за съдържанието на файловете на Потребителя, включително, но не само, когато файловете съдържат материали, с които се нарушават интелектуална собственост, авторски права, лицензии, споразумения и каквито и да е други права, съгласно действащото право на територията на Република България; когато файловете съдържат материали, които са клеветнически, заплашителни, обидни, порнографски, фанатични, подтикващи към омраза, дискриминация, престъпление или нарушение на закона; когато файловете съдържат материали, засягащи неприкосновеността на личността и правото на личен живот или каквото и да е друго право на трето лице. Доставчикът има право, без да поема съответното задължение, да предприеме нужните мерки за защита в случай, че даден материал е в нарушение на ограниченията, посочени в предходното изречение, включително да отстрани или деактивира достъпът до подобен материал. Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя в случай, че предприеме подобно действие.

 

3. Доставчикът се ангажира да поддържа екип от високо квалифицирани и сертифицирани служители, и детайлно разработени процедури за подобряване качеството на услугите на Доставчика, съгласно внедрената интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност (ИСУКИС).

 

V. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

1. Потребителят има право:
- да използва Облачни услуги съгласно сключения договор;
- да споделя файлове с други Потребители на Облачни услуги с предоставени му от Доставчика права, както и да избира кои Потребители на Облачни услуги ще имат достъп до споделяния от него файл;
- да споделя само свои файлове като не нарушава авторското право или каквото и да е друго чуждо право, или който и да е лиценз, или друг договор, с които Потребителят е обвързан;
- да получава отдалечена поддръжка от страна на Доставчика;- да инсталира допълнителен софтуер и приложения върху заделените за негови нужди отдалечени изчислителни информационни ресурси;
- да свърже логически своите изчислителни ресурси от основното място (Техническия център на Доставчика) с изчислителните ресурси от алтернативното място (сграда на Потребителя) с одобрението и съгласието на Доставчика;
- да заяви надграждане на договорените отдалечени изчислителни информационни ресурси;
- да заяви промяна в броя на лицензите, за потребителите на Облачни услуги;
- да получи всички съхранявани данни на Клиента при Доставчика във всеки един момент докато трае действието на индивидуалния договор, както и до 60 (шестдесет) дни от прекратяване или разваляне на този договор и независимо от причината за прекратяването/развалянето му.VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителят се задължава:
- Да ползва Облачните услуги единствено за целите изложени в настоящите Общи условия и индивидуалния договор, без това да нарушава функционалността и информационната сигурност на останалата част от клауд инфраструктурата на Доставчика или на трети лица, ползващи клауд инфраструктурата на Доставчика;
- Да заплаща в срок възнагражденията по индивидуалния договор;
- Незабавно да уведоми Доставчика за каквито и да е проблеми в правилното функциониране на ползваните отдалечени изчислителни информационни ресурси;
- Да осигури ползването на Облачните услуги да се осъществява съгласно всички действащи нормативни правила, без да представлява или води до нарушение на приложимото законодателство;
- Да инсталира върху ползваните операционни системи софтуерен инструментариум, съвместим с виртуализиращият софтуер, с цел подобряване на производителността и осигуряване на възможност за управление на процеса по архивиране на информацията;
- Да подпише приемо-предавателен протокол за приемане на Облачните услуги или, когато същите се предават на части – да подпише приемо-предавателен протокол за приемане на всяка част;
- Да изпълнява всички изисквания за сигурност, които са предварително заложени в дизайна и жизнения цикъл на предоставяните услуги;
- Да се съобрази със спецификата на предлаганите услуги и предварително направените конфигурационни настройки, избрани алгоритми, технологии и архитектури за надежден и защитен обмен на обработваната информация, както и с всички останали интегрирани механизми за физически, логически и административен контрол.

 

2. Потребителят няма право:
- да предоставя и/или прехвърля изцяло или частично правата и задълженията си по договора на трети лица под каквато и да е форма без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика;
- да използва Облачните услуги в противоречие с сключения договор, настоящите Общи условия и със законодателството, действащо на територията на Република България и Европейския съюз;
- да ползва и да споделя файлове, които съдържат клеветнически, заплашителни, обидни, фанатични, дискриминационни, порнографски материали;
- да ползва и да споделя файлове, които подтикват към омраза, погазване на обществения ред, престъпление и нарушение на закона;
- да ползва и да споделя файлове, чието съдържание нарушава неприкосновеността на личността и правото на личен живот;
- да ползва и да споделя файлове, които съдържат злонамерен софтуер, шпионски софтуер, софтуер за трафик манипулации, софтуер за хакване, „вируси“, „троянски коне“, „червеи“ или други вредоносни кодове;
- да отстранява или модифицира маркировки върху програми или други надписи, обозначаващи правата на собственост на Доставчика или негови лицензодатели;
- да извършва модифициране, създаване на производни продукти, разглобяване, декомпилация, обратно инженерство, репродукция, дистрибуция, републикация или сваляне на данни от която и да било част от услугите (гореизброените забрани включват, но не само, преглед на структури данни или подобни материали, произведени от програмите), достъпване или използване на услугите с цел изграждане или поддръжка, и/или оказване на съдействие на трети страни в изграждането или поддръжката на продукти или услуги, конкуриращи тези на Доставчика;
- да претоварва мрежата по какъвто и да е начи…

3. Потребителят носи сам отговорност за поддържането на необходимата сигурност и защита на паролата, на акаунта си и съдържанието на файловете си.

 

4. Потребителят декларира, че:
- Инсталираният и/или съхраняван, върху отдалечените изчислителни информационни ресурси, софтуер е лицензиран, легитимен и отговаря на всички изисквания за софтуер, който може да функционира върху клауд инфраструктурата, поддържана от Доставчика и при поискване от страна на Доставчика, Потребителят ще предостави съответните документи и доказателства, удостоверяващи този факт;
- Ползваният софтуер, не нарушава каквито и да е права на интелектуална или индустриална собственост на Доставчика или на трети лица;
- Данните и информацията съхранявана, обработвана и трансферирана върху, от и към инфраструктурата на Доставчика не е в противоречие със законите на Република България, Международните конвенции или общо приетите морални норми на обществото.VII. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 

1. Цените за предоставяне на Облачни услуги от страна на Доставчика, дължима от Потребителя, се определя в договора, сключен между тях. Върху дължимата цена се начислява данък добавена стойност (ДДС) в размер на 20%.

 

2. Цените на Облачните услуги могат да се променят от Доставчика. При промяна на Цените на Облачните услуги Доставчикът уведомява Потребителя като ги изпраща на електронната му поща. В случай, че Потребителят не възрази в писмена форма срещу приемането на новите цени в 5 (пет) дневен срок от получаването им на електронната поща, същите се считат за приети от него и го обвързват. При писмено възражение от страна на Потребителя в посочения срок, последният остава обвързан от предходните цени.

 

3. Срокът за плащане на цената за предоставяне на Облачните услуги е до 5-то число на съответния месец от действието на индивидуалния договор. Доставчикът издава фактура за всяко дължимо плащане и изпраща същата на електронния адрес на Потребителя, посочен в индивидуалния договор.

 

4. Цената за предоставяне на Облачните услуги започва да се дължи от Потребителя, считано от началната дата на предоставяне на съответната Облачна услуга, удостоверено с приемо-предавателен протокол, с който същата е приета.

 

5. Всички банкови такси и разноски са за сметка на Потребителя.VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

1. Договорът се прекратява:
- с изтичане на неговия срок;
- по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- при прекратяване на юридическото лице, страна по него;
- при откриване на производство за ликвидация на юридическото лице, страна по него;
- при откриване на производство по несъстоятелност, страна по него;
- едностранно от Доставчика с едномесечно предизвестие в случаите, в които Потребителя е възразил срещу нови Общи условия, приети от Доставчика или срещу нови цени за Облачните услуги, определени от Доставчика. едностранно от Доставчика с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие, в случай че Потребителят забави плащане на дължима сума за повече от 30 /тридесет/ дни;
- едностранно от всяка от страните след изтичане на първите 12 /дванадесет/ месеца от действието на договора, с едномесечно писмено предизвестие.IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

1. Никоя от страните няма право да разпространява или да позволява разпространението на информация или да разкрива на широката общественост каквито и да е факти или обстоятелства, технологични познания и ноу-хау, касаещи индивидуалния договор или плащанията по него, както и всякаква друга информация, която може да застраши името или интересите на другата страна, без последната да е дала своето предварително писмено съгласие по отношение на фактите, които може да се разкрият на трети лица. Ограниченията по тази точка остават валидни в срок от 1 година след прекратяването на Договора.

 

2. Доставчикът класифицира корпоративната информация с цел да определи начина, по който да бъде съхранена и защитена, както и кои служители ще имат достъп до нея. Достъп до класифицирана информация получават определени от Доставчика служители, чрез предварително създадени защитени профили, което гарантира високо ниво на сигурност и лесен мониторинг на активностите на всеки служител. Служителите са персонално отговорни да опазват информацията за техните потребителски профили и да не ги предоставят на други лица, дори и на друго служители на Доставчика с по–висока йерархична позиция. Доставчикът извършва периодичен преглед на всички записи (логове) от дейностите на служителите имащи информация до защитена информация.X. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на Доставчика и дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни.

 

2. Доставчикът ще управлява всички механизми за контрол свързани със сигурността на информацията чрез внедрената система за управление на информационната сигурност (СУИС), съгласно ISO/IEC27001. Доставчикът гарантира, че информацията на Потребителя, разположена върху ресурсите на Доставчика, ще бъде защитена съгласно международните изисквания за сигурност на информацията, действащото българско законодателство и общоприетите добри практики. По отношение защитата на данните Доставчикът прилага принципите, залегнали в Директивите на ЕС - за защита на данните (95/46/ЕС) и e-privacy (2002/46/ЕС),(ревизирана от 2009/136/ЕС), където това е съотносимо, Закона за защита на личните данни, както и останалото българско законодателство.

 

3. Доставчикът е сертифициран, че поддържа следните стандарти за сигурност на информацията, и притежава следните удостоверения:
- ISO 27001:2013 - международен стандарт за информационна сигурност;
- ISO 9001:2008 - международен стандарт за система за управление на качеството;
- удостоверение от Комисията за защита на личните данни, че Доставчикът е администратор на три регистъра лични данни (клиенти, доставчици и служители), вписан в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри и може да обработва и съхранява лични данни;
- удостоверение номер 888 на Държавна агенция "Национална сигурност", с което удостоверява,че Доставчикът има достъп и може да обработва и съхранява класифицирана информация, държавна тайна с ниво "Секретно", във връзка със сключване или изпълнение на договори, изискващи обработката и съхранението на класифицарана информация;
- удостоверение от Държавната комисия по сигурността на информацията, че Доставчикът е проучен и отговаря на всички изисквания на директивите по индустриална сигурност на НАТО и политиките за сигурност на Алианса и притежава сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО (на 29 страни членки на Алианса).

 

4. Доставчикът е включен в националната база данни в Министерството на икономиката на фирмите потенциални доставчици на услуги и оборудване в сферата на IT за нуждите на Страните членки на североатлантическия договор (НАТО).

 

5. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да информира трети лица, че Потребителят е негов клиент без да разгласява конкретните условия на договора, сключен с него,XI. СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

 

1. Доставчикът защитава своите информационни системи и ограничава неоторизирания достъп до класифицирана информация, чрез внедряването на многопластова системи за сигурност (защитни стени, защита от вируси, достъп до помещения с индентификационни карти и т.н.). Доставчикът е внедрил набор от мерки за сигурност, като използва най-добрите технологии за сигурност, за удостоверяване, оторизация, зашифроване и управление.

 

2. Създаването на неоторизирани връзки с клиенти, доставчици или трети лица се счита за грубо нарушение на правилата и е напълно забранено. Само системните администратори могат да инсталират софтуер върху потребителските компютри, като се придържат към предварително одобрен списък с приложения, тествани предварително за съответствие с изискванията за сигурността на компанията. Доставчикът периодично се подлага на одити и оценки на информационните си системи чрез независими компании лидери в областта на информационната сигурност, като това е част от процеса на редовно преразглеждане на съществуващия стандарт за сигурност.

 

3. Всички служители на Доставчика са:
- задължени да спазват вътрешните разпоредби за сигурност;
- задължени да предотвратят неоторизиран достъп или неправомерното използване на корпоративна информация;
- задължени да спазват наложената практика за корпоративна сигурност целяща установяването на норми и правила за вътрешен ред, чрез която се постига работна среда с най-висока сигурност при работа с класифицирана информация. Информацията предадена под всякаква форма – на електронен носител, на хартиен носител, или устно предадена се счита за корпоративна и спада към стриктните правила за сигурност на Доставчика;
- лично отговорни за опазването на корпоративната информация на Доставчика, информация и данни на своите клиенти, партньори и доставчици. Това включва задължение за навременно рапортуване опити за нарушаване на установените правила, както и докладване на инциденти, включващи непозволено използване, разкриване или достъп до корпоративна информация.XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

1. Потребителят не придобива никакви права или лиценз върху използваните услуги, включително върху програмите и средата на услугите на Доставчика, надхвърлящи обхвата и/или срока на услугите, посочени в договора.

 

2. Потребителят се задължава да не нарушава Правилата за закрила на интелектуалната собственост като спазва авторските права, правата на търговските марки и другите права обект на интелектуалната собственост във връзка с цялото съдържание, прикачено или генерирано от Доставчика.

 

3. Потребителят предоставя на Доставчика правото да използва, обработва и пренася, в съответствие с договора и настоящите Общи условия, съдържанието и приложенията на Потребителя. Ако приложенията на Потребителя включват програми на трети страни, Потребителят се съгласява, че Доставчикът може да разреши на доставчиците на програмите на третите лица да достъпват средата на услугите, включително до съдържанието и приложенията на Потребителя, за нуждите на взаимодействието на такива програми на трети страни и услугите. Доставчикът не носи отговорност за употреба, оповестяване, модификация или изтриване на съдържанието и приложенията на Потребителя в резултат на подобен достъп от доставчици на програми на трети страни или за взаимодействието на програмите на трети страни с услугите.

 

4. Потребителят дава своето съгласие на Доставчика:
- да копира потребителските файлове за архивиране;
- да променя потребителските файлове, за да се даде възможност за достъп в различни формати и/или за нуждите по осигуряването на техническите им характеристики за ползването им от Потребителя, при използване на Облачни услуги;
- да ограничава достъпа до потребителските файлове, когато се извършва техническа профилактика или при форсмажорни обстоятелства;
- да получава съобщения.XII. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

 

1. По време на валидност на индивидуалния договор на клиента и за всички услуги надлежно заплатени по Общите условия, Доставчикът гарантира ниво на наличност на услугата от 99.95%.

 

2. Дефиниции:

 

2.1.Месечно ниво на наличност на услугата – общият брой минути месечно минус броя минути на отпаднала услуга през всичките периоди на отпадане в рамките на месеца, разделено на всички минути в месеца

 

2.2.Период на отпаднала услуга – период, през който предоставяната услуга, за която е гарантирано нивото на поддръжка, е изцяло недостъпна

 

2.3.Сервизен кредит – компенсация, дължима от Доставчика към Потребителя, изчислена спрямо месечното ниво на наличност на услугата

 

3. Изчисление на дължими сервизни кредити Месечно ниво на наличност на услугата Процент от месечна такса на Услугата, за която не е спа…

 

4. Начин на заплащане

 

Сервизните кредити са дължими спрямо бъдещи месечни вноски за Услугата, използвана от Потребителя.

 

XIII. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

3. Доставчикът не носи отговорност при ограничаване на достъпа към Облачни услуги и загуба на информация:
- при неизпълнение на условията по договора от страна на Потребителя;
- при действия от страна на Потребителя, вредящи на интересите на Дружеството и/или тези на друг Потребител;
- при действия, пречещи за нормалната употреба на Облачни услуги и свързани с тях измами и/или злоупотреби.

 

4. Доставчикът не носи отговорност за вреда, причинена от служители, подизпълнители, клиенти, посредници, други доставчици или други трети лица, упълномощени от Потребителя или от негово име да използват Облачните услуги съгласно договора и настоящите Общите условия, включително от лица, които не са имали упълномощен достъп до услугите, но са осъществили достъп до тях, тъй като потребителските имена, паролите или акаунтите не са били приключени навреме във локалната инфраструктура на управление на Потребителя или на локалните компютри на Потребителя. Потребителят носи отговорност за всички действия, които се извършват с потребителските му имена, пароли или акаунти и се съгласява да уведомява Доставчика незабавно за всеки неоторизиран достъп. Потребителят следва да предприеме всички разумни мерки, за да не допуска достъп до Облачните услуги от трети неупълномощени страни.

 

5. Доставчикът не гарантира, че Облачните услуги ще се предоставят без грешки или без прекъсване или че Доставчикът ще коригира всички грешки в услугите, че Облачните услуги ще оперират в комбинация със съдържанието или приложенията на Потребителя или с друг хардуер, софтуер, системи, услуги или данни, непредоставени от Доставчика. Потребителят приема, че Доставчикът не контролира трансфера на данни върху средства за комуникация, включително интернет и че услугите може да подлежат на ограничения, забавяния и други проблеми, срещани в използването на такива средства за комуникация. Доставчикът не носи отговорност за забавяния, недоставяне на услугите или други вреди, произтичащи от подобни проблеми. Доставчикът не носи отговорност за проблеми, свързани с изпълнението, оперирането или сигурността на услугите, които произлизат от съдържанието или приложенията на Потребителя или от съдържанието на трети страни.

 

6. Потребителят приема всички корекции на програми (пачове), поправяне на блокажи, актуализации, пакети за поддръжка и услуги, необходими за правилното функциониране и сигурност на услугите, включително програми на Доставчика, когато те бъдат издадени от Доставчика съгласно описанието на Облачните услуги. Доставчикът не носи отговорност за проблеми с изпълнението и сигурността, възникнали в Облачните услуги в резултат на неприемане от страна на Потребителя на корекциите към приложенията, необходими за правилното функциониране и сигурност на услугите.

 

7. Потребителят носи отговорност за всякакви слабости в сигурността и последствията от тях, възникващи от съдържанието и приложенията на потребител, включително вируси, троянски коне, worms или други programming routines програмиращи пътеки, намиращи се във съдържанието или приложенията му, които могат да ограничат или повредят функционирането на компютрите, или които могат да повредят, прихванат или откраднат данни.

 

8. Доставчикът не носи отговорност за непреки, случайни, специални, наказателни или последващи щети, нито за загуба на приходи или печалби, данни или употреба на данни. Общата отговорност на Доставчика за всички щети, възникнали от или свързани с договора или настоящите Общи условия, било то във връзка с договорните отношения, от непозволено увреждане или по друг начин, се ограничават до общата сума, платена от Потребителя на Доставчика за предоставяне на Облачните услуги, довели до възникване на отговорността в срок от 1 (една) година, непосредствено предхождаща обстоятелството, довело до възникване на отговорността.

 

9. Освен искове за неизпълнено задължение за плащане или за нарушаване на правата на собственост на Доставчика, никакви други искове не могат да бъдат завеждани от Потребителя и Доставчика по-късно от две години от възникване на основанието за иска/прекратяване действието на договора.

 

10. Ако трета страна подаде иск срещу Потребителя или Доставчика, претендиращ, че информация, дизайн, спецификация, инструкция, софтуер, услуга, данни, хардуер или материал, предоставени от Потребителя или Доставчика и използвани от Потребителя нарушава правата на интелектуална собственост на третата страна, Доставчикът, за своя сметка и разноски ще защити Потребителя срещу претенцията и ще го обезщети за всякакви щети, отговорности, разходи и разноски, присъдени от съда на третата страна, претендираща увреждането или за уреждането на спора, договорено от Доставчика, само в случай, че Потребителят:
- своевременно извести в писмен вид Доставчика, не по-късно от 10 (десет) дни след като получателят е узнал за иска (или по-рано, съгласно изискванията на приложимото законодателство);
- даде на доставчика пълен контрол върху защитата и преговорите за уреждане на спора; и
- осигури на доставчика информацията, правомощията и съдействието, необходими на доставчика за защита срещу иска или уреждането на спора.

 

11. Доставчикът не обезщетява Потребителя, ако Потребителят (a) промени материала или го използва извън обхвата на употреба, посочен в потребителската или програмна документация или спецификациите на услугата на Доставчика, (б) използва отменена версия на материала, когато искът за увредени права е можело до бъде избегнат с използването на непроменена текуща версия на материала, предоставен на Потребителя, или (в) продължава да използва приложимия материал след края на лиценза за използването му. Доставчикът не обезщетява Потребителя, в случаите, когато искът за увреждане се основава на информация, дизайн, спецификация, инструкция, софтуер, услуга, данни, хардуер или материал, които не са били дадени от Доставчика. Доставчикът не дължи обезщетение на Потребителя по никаква част от иск за увреждане, основаващ се на комбинираното използване на материал с други продукти или услуги, които не са доставени от Доставчика. Доставчикът не дължи обезщетение в случаите, когато искът за увреждане се основава на съдържание на трета страна или материал от портал на трета страна или друг външен източник, който е достъпен или е предоставен на Потребителя в рамките на или чрез услугите (напр. пост в социалните медии от блог на трета страна или форум, интернет страница на трета страна, достъпната посредством хипервръзка, маркетингови данни от доставчици на данни на трети страни и пр.). Доставчикът не дължи на Потребителя обезщетение за увреждане, причинено от действия на Потребителя спрямо трета страна, ако услугите, както са ви предоставени и използвани в съответствие с условията на договора и настоящите Общи условия не биха довели до нарушаване правата на интелектуална собственост на трети страни. Доставчикът не дължи на Потребителя обезщетение във връзка с искове за нарушаване правата на интелектуална собственост, които са му били известни в момента на получаване на права върху услугите.XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

1. Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си в случай на възникване на непреодолима сила съгласно чл.306 и следващите от Търговския закон. Под „непреодолима сила“ (форсмажор) се разбира обстоятелството (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключването на настоящият договор, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, авиационни катастрофи, природни бедствия – земетресения, свличане на земни маси, природни стихии, стачки, бунтове, безредици. Доставчикът е задължен при възникване на форсмажорно обстоятелство, в 10 (десет) дневен срок да уведоми Потребителя в писмена форма за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство. Действието на непреодолима сила се доказва пред другата страна с удостоверение за възникнала непреодолима сила, издадено от Българската търговско-промишлена палата.


XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Приложимо право е българското към отношенията, свързани с индивидуалните договори за предоставяне на Облачни услуги и настоящите Общи условия.

 

2. Всички спорове, породени от индивидуалните договори за предоставяне на Облачни услуги и настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, се уреждат между страните чрез преговори, а в случай, че не могат да бъдат доброволно уредени ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.

 

3. Страните по Договора следва да отправят всички уведомления помежду си само в писмена форма на посочените от страните в индивидуалния договор адреси или електронна поща или факс номер. Писмените съобщения се считат за получени от страните, ако са достигнали до посочения от тях адрес. Ако някоя от страните не уведоми своевременно другата страна за промяна на адреса си по договора, счита се, че съобщенията, изпратени на обявения досегашен адрес са надлежно получени.